Laseren

Laserontharing bij overbeharing in uw gezicht of ergens anders op uw lichaam is een doeltreffende manier voor definitief ontharen. De laserstraal richt zich op de haarzakjes. Dit licht wordt omgezet in warmte waardoor het haarzakje wordt vernietigd en er geen nieuwe haar meer kan uitgroeien. Nooit meer scheren, harsen of epileren.
Afhankelijk van je huid, je haar en het te ontharen gebied, zijn 6 tot 12 behandelingen nodig om het gewenste resultaat te bereiken. Afhankelijk van de haargroei kunnen de behandelingen om de 4 à 6 weken plaatsvinden. Met laserontharing bespaar je een hoop gedoe en geniet je dus van een gladde huid zonder ongewenste haartjes. 

Laserontharing wordt vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars. Een doorverwijzing heb je niet nodig. Het is wel afhankelijk van je zorgverzekering of je een vergoeding ontvangt en hoe hoog deze dan zal zijn. Controleer dit dus wel even bij je zorgverzekeraar!

Op beide locaties gebruiken we de Diode Ice Triplewave van het merk Laser Medical.
We gebruiken verschillende maten opzetstukken, zodat we ook bij de kleine delen van het lichaam kunnen komen.

DSC04575
diode-ice-laser-triplewave
diode-ice-laser-triplewave (1)

Wil je weten of deze ontharing methode iets voor jou is? Neem dan eerst even contact op met ons!

Oksels Benen Bikinilijn Rug Buik Gezicht
Vanaf €35
Vanaf €50
Vanaf €25
Vanaf €70
Vanaf €35
Vanaf €15

Alles wat je moet doen en weten voor je gaat laseren:
Wanneer u een Diode laser behandeling ondergaat, zullen wij er alles aan doen om deze zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarom hebben wij ook uw medewerking nodig om de voor- en nazorginstructies op te volgen om tot zo’n optimaal mogelijk eindresultaat te komen.

English? You can click the button below for everything you need to know before a laser treatment.

 • Vanaf een week voorafgaand aan de eerste behandeling niet meer zonnen of onder de zonnebank en/of geen zelfbruiningsmiddelen meer gebruiken. Dit ter voorkoming van onnodig risico op pigmentverschuivingen. Bescherm de huid met een zonbescherming met een factor van ten minste 30.
 • Vanaf zes weken voorafgaand aan de eerste behandeling de haren niet meer bleken en/of verwijderen met hars, Epilady of door middel van epileren. Voor de behandeling is het noodzakelijk dat de haareinden aanwezig zijn in de haarwortel. Scheren of knippen mag wel, evenals het gebruik van een ontharingscrème.
 • Twee dagen voor de behandeling het te behandelen gebied scheren of de haren knippen, tenzij door de behandelaar anders opgegeven.
 • Op de behandeldag het gebied dat onthaard moet worden vrij houden van make-up of andere cosmetica. Of vermeld dat u make-up heeft gebruikt.
 • Trek geen donkere lingerie aan (in verband met hoge mate van lichtabsorptie), maar witte lingerie.
 • Trek makkelijk zittende kleding aan. Zo voorkomt u eventuele schuring op de behandelde gebieden.
 • Er kan na de behandeling een lichte zwelling ontstaan en de huid kan wat rood en gevoelig zijn. Dit verdwijnt na enkele uren tot een dag.
 • De eerste uren na de behandeling de huid zoveel mogelijk ontzien en behandel het onthaarde gebied de eerste dagen voorzichtig. Koude compressen koelen de huid en gaan het eventuele branderige gevoel tegen.
 • Na de behandeling 48uur niet zwemmen, geen gebruik maken van whirlpool en/of sauna. U mag wel douchen, maar niet te heet. De huid moet tot rust komen.
 • Zijn de oksels behandeld, gebruik dan de eerste 2 dagen geen deodorant.
 • Veel water drinken. Dit helpt het lymfesysteem om de vernietigde haarfollikels op te ruimen.
 • Nooit krabben of wrijven, ook de dagen volgend op de behandeling niet. Hierdoor kunnen onnodig korstjes ontstaan, die kunnen leiden tot pigmentverschuivingen of littekens.
 • Na de behandeling kunt u meteen weer de dagelijkse activiteiten hervatten.
 • Trek of pluk niet aan de haartjes, deze vallen vanzelf uit.
 • Nieuwe haargroei mag worden afgeschoren of geknipt. Het gebruik van ontharings- crème mag pas na twee weken. U mag niet harsen, epileren of een Epilady gebruiken.
 • Niet in de zon of onder de zonnebank en/of geen zelfbruiningsmiddelen gebruiken. De huid moet zo veel als mogelijk de natuurlijke kleur behouden, zodat het risico op (tijdelijke) pigmentverschuivingen wordt beperkt en de behandeling steeds onder gelijkwaardige condities kan plaatsvinden.
 • Bij ontharen van de benen kan na de behandeling de huid eventueel gaan jeuken. Als de huid tot rust is gekomen, kunt u hiervoor zeer voorzichtig een licht scrubmiddel gebruiken om de haarresten te verwijderen. Dit helpt tegen de eventuele jeuk. Nooit krabben!
 • Geef veranderde situaties omtrent medicijngebruik, zwangerschap en/of zongedrag/ gebruik van
  zelfbruiningsmiddelen voor elke behandeling door aan de behandelaar.
 • Vermijd zoveel als mogelijk overmatige zon op het behandelde gebied. Gebruik ook nu nog een zonnebrand met hoge beschermingsfactor.

Heb je vragen na het lezen van deze pagina of wil je weten of deze ontharing methode iets voor jou is? Neem dan eerst even contact op met ons!

Download hier het voor & nazorg laserbehandeling PDF document

Everything you need to do and know before laser treatment:
When you undergo a Diode laser treatment, we will do everything we can to make it as good as possible. That is why we also need your cooperation to follow the pre- and aftercare instructions in order to achieve the best possible end result.

 • From a week prior to the first treatment, no longer sunbathe or use the solarium and/or nouse self-tanning products more. This is to prevent unnecessary risk of pigment shifts. Protect the skin with sun protection with a factor of at least 30.
 • From six weeks prior to the first treatment, no longer bleach and/or remove the hair with resin, Epilady or by means of epilation. For the treatment it is necessary that the ends of the hair are present in the hair root. Shaving or cutting is allowed, also the use of a depilatory cream (hair remover cream).
 • Shave or cut the hair two days before the treatment, unless by the practitioner otherwise specified.
 • On the day of treatment, keep the area to be depilated free of make-up or other cosmetics. Or mentioned that you have used makeup.
 • Do not wear dark lingerie (due to a high degree of light absorption), but white lingerie.
 • Put on comfortable clothing. This will prevent any abrasion on the treated areas.
 • There may be a slight swelling after the treatment and the skin may be a bit red and sensitive. This disappears after a few hours to a day.
 • The first hours after the treatment, spare the skin as much as possible and treat the depilated area gently for the first few days. Cold compresses cool the skin and counteract any burning sensation.
 • After the treatment, do not swim for 48 hours, do not use the whirlpool and/or sauna. You can take a shower, but not too hot. The skin must stay relax.
 • If the armpits have been treated, do not use deodorant for the first 2 days.
 • Drink a lot of water. This helps the lymphatic system to clean up the destroyed hair follicles.
 • Never scratch or rub, even the days following the treatment. This can cause unnecessary scabs, which can lead to pigment shifts or scars.
 • After the treatment you can immediately resume your daily activities.
 • Do not pull or pluck the hairs, they will fall out on their own.
 • New hair growth may be shaved or clipped. The use of depilatory cream is only allowed after two weeks. You should not wax, epilate or use an Epilady.
 • Do not go in to the sun or under a sunbed and/or do not use self-tanning products. The skin must retain its natural color as much as possible, so that the risk of (temporary) pigment shifts is limited and the treatment can always take place under equivalent conditions.
 • When depilating the legs, the skin may become itchy after the treatment. When the skin has settled, you can very gently use a light scrubbing agent to remove the hair residue. This helps against any itching. Never scratch!
 • Provide changed situations regarding medication use, pregnancy and/or sun behavior/use of forward self-tanning products to the therapist before each treatment.
 • Avoid excessive sun on the treated area as much as possible. Even now, use a sunscreen with a high
  protection factor.

Do you have any questions after reading this page or do you want to know whether this hair removal method is something for you? Please contact us first!

Download the before & aftercare laser treatment PDF document here